Gebruiksvoorwaarden website

Wie zijn we en hoe kunt u contact met ons opnemen

KliKlu.eu is een site die wordt beheerd door KluKlu B.V. (“We”). We zijn in Nederland geregistreerd onder bedrijfsnummer 77812506 en hebben onze officiële zetel te Gravin Juliana van Stolberglaan 31, unit D-4557, 2263AB Leidschendam. Ons voornaamste handelsadres is Gravin Juliana van Stolberglaan 31, unit D-4557, 2263AB Leidschendam. 

Om contact met ons op te nemen, kunt u een e-mail sturen naar support@kluklu.eu of bellen met onze klantenservice op +31 615 29 8562.

Door gebruik te maken van onze site aanvaardt u deze voorwaarden

Door gebruik te maken van onze site bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt deze na te leven.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.

Wij raden u aan een kopie van deze voorwaarden af te drukken om deze in de toekomst te raadplegen.

Er zijn andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op u

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:

 • Ons Privacybeleid. U vindt meer informatie onder Hoe wij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken.

We kunnen wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden

Deze voorwaarden worden regelmatig bijgewerkt. Telkens wanneer u onze site wilt gebruiken, dient u deze voorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn, begrijpt. 

We kunnen wijzigingen aanbrengen op onze site

We kunnen onze site regelmatig bijwerken en wijzigen zodat deze beter aansluit op veranderingen in onze producten, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke professionals. We zullen trachten om u binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van belangrijke veranderingen.

We kunnen onze site opschorten of intrekken

Onze site wordt geheel gratis ter beschikking gesteld.

We garanderen niet dat onze site, of enige inhoud daarvan, altijd ononderbroken beschikbaar zal blijven. Wij kunnen de beschikbaarheid van onze site of een deel ervan opschorten, intrekken of beperken om zakelijke en operationele redenen. We zullen proberen om u op redelijke wijze op de hoogte te stellen van een opschorting of intrekking.

Het is ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle gebruikers die zich via uw internetverbinding toegang verschaffen tot onze site op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden, en dat zij zich daaraan houden.

U moet uw accountinformatie veilig bewaren

Als u een gebruikersidentificatiecode, een wachtwoord of andere informatie kiest of die ontvangt in het kader van onze veiligheidsprocedures, dan moet u die informatie als vertrouwelijk behandelen. U mag deze informatie niet openbaar maken aan derden.

Wij hebben het recht om op elk gewenst moment een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord uit te schakelen, ongeacht of dit door u is gekozen of door ons is toegekend, indien we een redelijk vermoeden hebben dat u onze gebruiksvoorwaarden heeft geschonden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons daar onmiddellijk van op de hoogte brengen via support@kluklu.eu.

Hoe u het materiaal op onze site mag gebruiken

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten op onze site en van het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door de wetten en verdragen inzake auteursrechten over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken en fragmenten van een of meer pagina’s van onze site voor persoonlijk gebruik downloaden, en mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op de inhoud op onze site.

U mag de fysieke of digitale kopieën van het materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of grafische elementen gebruiken zonder de bijbehorende tekst.

U moet onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van de inhoud van onze site steeds erkennen.

U mag geen enkel deel van de inhoud van onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder licentie verstrekt door ons of onze licentiehouders.

Als u de voorwaarden van deze site schendt en een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt, dan vervalt onmiddellijk uw recht om onze site te gebruiken en moet u alle kopieën die u hebt gemaakt van het materiaal terugsturen of vernietigen.

Vertrouw niet op de informatie op deze site

De inhoud van onze site is alleen bedoeld als algemene informatie. Beschouw dit niet als een advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u enige actie onderneemt, of dat niet doet, op basis van de inhoud van onze site.

Hoewel wij redelijke inspanningen doen om de informatie op onze site bij te werken, kunnen we niet – expliciet of impliciet – verklaren of garanderen dat de inhoud van onze site nauwkeurig, volledig of actueel is.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar wij koppelingen voorzien

Wanneer onze site koppelingen bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze koppelingen uitsluitend ter informatie verstrekt. Dergelijke koppelingen vormen geen goedkeuring van of instemming met de gelinkte websites of de informatie die u daarop vindt.

We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.

Onze aansprakelijkheid voor door u geleden verlies of schade

Als u een consument of een zakelijke gebruiker bent:

 • Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele wijze indien dit in strijd zou zijn met de wet. Daarmee bedoelen we aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze medewerkers, vertegenwoordigers of onderaannemers en voor fraude of een frauduleuze voorstelling van de zaken.

 • Er gelden verschillende beperkingen en uitsluitingen op de aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van de levering van producten aan u. U vindt hier meer details over in onze leveringsvoorwaarden.

Als u een zakelijke gebruiker bent:

 • Wij sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of de inhoud ervan.

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, zij het als gevolg van een contract, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, zelfs als dit te voorzien is, voortvloeiend uit of in verband met.

 • gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, of onze site.

 • gebruik van of vertrouwen op de inhoud van onze site.

 • Wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor.

 • winstderving of omzetverlies.

 • bedrijfsonderbreking.

 • verlies van verwachte besparingen.

 • gemiste van zakelijke kansen, verlies van welwillendheid of reputatie.

 • elke onrechtstreekse schade of gevolgschade.

Als u een consument bent:

 • Houd er rekening mee dat we onze site alleen voor huishoudelijk en privégebruik ter beschikking stellen. U gaat ermee akkoord onze site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele winstderving, omzetverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

 • Indien gebrekkige digitale content die wij hebben geleverd, een apparaat of digitale content die aan u toebehoort beschadigt en dit wordt veroorzaakt doordat wij met onvoldoende zorg of vaardigheid hebben gehandeld, dan herstellen wij de schade of betalen we u een vergoeding. [Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen voorkomen door ons advies op te volgen, bijvoorbeeld om een gratis update uit te voeren, of voor schade die is veroorzaakt doordat u de installatie-instructies niet correct heeft opgevolgd of uw systeem niet voldoet aan de door ons vermelde minimale systeemvereisten.]

Hoe we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken zoals beschreven in ons Privacybeleid.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u mag deze niet introduceren

Wij garanderen niet dat onze site veilig is of geen fouten of virussen bevat.

U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en het platform dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze site. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is, te introduceren. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een DoS-aanval (Denial of Service) of een DDoS-aanval (Distributed Denial of Service). Door deze bepaling te schenden pleeft u een strafbaar feit overeenkomstig de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante rechtshandhavingsinstanties en wij zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk.

De wetten van welk land zijn van toepassing op eventuele geschillen?

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, hun voorwerp en de totstandkoming ervan, vallen onder het Nederlands recht. U gaat ermee akkoord dat de rechtbanken van Nederland exclusief bevoegd zijn.