Algemene voorwaarden

In dit document worden de Algemene Voorwaarden (“Overeenkomst” of “Voorwaarden“) uiteengezet waaronder wij aan elke Gebruiker (“Klant”, u” of “uw(e)“) onze diensten aanbieden om ons afhaal- en bezorgingsplatform (“Diensten“) en afleveringsplatform te gebruiken voor dat doel toegang tot onze website en mobiele applicatie (“Platform“).

Het bedrijf dat het Platform aanbiedt is KluKlu B.V. (“wij“, “ons“, “onze” of “KluKlu“), een Nederlandse besloten vennootschap, met haar geregistreerd adres: Gravin Juliana van Stolberglaan 31, UNIT-D4557, 2263 AB Leidschendam, Nederland en KVK-nummer business: 77812506.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u ons Platform gebruikt en begint met het in dienst nemen van Agenten en bestellen artikelen via onze website of mobiele applicatie. Door het in dienst nemen van Agenten en bestellen van artikelen op ons Platform, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze Voorwaarden. Het gebruik van de website en de mobiele applicatie is ook onderworpen aan ons Privacy Beleid. U dient op de hoogte te zijn van de laatste versie van deze Voorwaarden en u bent verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van deze pagina op wijzigingen.

De enige juridische relatie tussen u en ons is die van het gebruik van het Platform.

Deze Voorwaarden maken duidelijk dat u met betrekking tot het ophalen en bezorgen van artikelen een juridische overeenkomst aangaat met de freelance persoon die de levering van uw Bestelling uitvoert (“Agent“). Een Klant is een natuurlijk persoon die zich in ons Platform heeft geregistreerd om een afhaal- en bezorgdienst te kunnen aanvragen bij onze Agenten. Wij nemen alleen de verwerking van de bezorgkosten voor onze rekening, en door akkoord te gaan met een Bestelling gaat u een juridische relatie met de Agent aan.

1. INLEIDING EN JURIDISCHE RELATIE MET ONS

1.1. KluKlu: KluKlu BV is een naar behoren geregistreerd bedrijf in Nederland, en is bevoegd om een wettelijk bindende overeenkomst met u aan te gaan.

1.2. Bestelling(en): Wij bieden een Platform aan waarop u, onder uw eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, instructies kunt geven aan een Agent om bepaalde artikelen op te halen op bepaalde locaties (bijvoorbeeld: winkels, woningen, kantoren) en deze op een andere locatie te laten afleveren met behulp van onze website en/of mobiele applicatie. U erkent en gaat ermee akkoord dat KluKlu nimmer aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid draagt wanneer deze transactie wordt aangegaan.

2. TOEGANG TOT WEBSITE EN MOBIELE APPLICATIE

2.1. Toegang tot het platform: U kunt toegang krijgen tot onze website en mobiele applicatie zonder enige dient aan te vragen en geeft daarmee aan dat u deze Voorwaarden accepteert. Als u deze Overeenkomst niet accepteert, dient u het gebruik van ons Platform onmiddellijk te staken. Als gevolg daarvan zult u geen gebruik kunnen maken van de diensten via onze website en mobiele applicatie.

2.2. Wijzigingen: Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen u vooraf op de hoogte stellen van de wijzigingen via e-mail aan het emailadres die aan uw account is gekoppeld en door een schriftelijke kennisgeving op ons Platform te plaatsen. U stemt er hierbij mee in dat dit een adequate kennisgeving in dit verband zal zijn.

Alle gewijzigde voorwaarden worden automatisch van kracht op de dag dat u het Platform gebruikt, of 30 kalenderdagen nadat ze in eerste instantie zijn gepost. Uw gebruik van het Platform na de ingangsdatum van eventuele wijzigingen van deze Voorwaarden houdt in dat u de gewijzigde Overeenkomst aanvaardt.

2.3. Verantwoordelijkheid: U bent zelf verantwoordelijk voor uw toegang tot onze website en mobiele applicatie met behulp van uw inloggegevens, die strikt persoonlijk blijven en niet mogen worden gedeeld met andere personen.

3. WETTELIJKE BEVOEGDHEID EN LEEFTIJD

3.1. Leeftijd: Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, kunt u geen bestelling plaatsen of gebruik maken van ons platform via onze website of mobiele applicatie. Onze dienst is niet bedoeld voor minderjarigen.

3.2. Alcohol en sigaretten: U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het volgens de wetgeving verboden is voor personen onder de achttien (18) jaar om alcohol, tabak of andere soortgelijke rookproducten te kopen. Als gevolg daarvan zal onze Agent deze producten niet kopen voor personen onder de achttien (18) jaar. Als u op ons Platform alcohol, sigaretten of andere soortgelijke rokende producten bestelt, zal onze Agent u vragen om een geldig identiteitsbewijs op te geven om uw leeftijd te bevestigen. Onze Agent kan weigeren om de bovengenoemde producten te leveren wanneer er geen leeftijd kan worden bevestigd, of wanneer er twijfels zijn over uw werkelijke leeftijd.

3.3. Gevaarlijke materialen: U mag geen gevaarlijke materialen bestellen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ontvlambare stoffen, explosieven, vuurwerk, aardolieproducten en alle gevaarlijke of giftige materialen of stoffen.

4. BESTELPROCEDURE

4.1. Bestelinstructies: U moet duidelijke instructies geven aan onze Agent en alle nodige informatie verstrekken om de bestelling te completeren. U gaat ermee akkoord alle informatie te controleren voordat u de definitieve Order op onze website of mobiele applicatie indient. Indien u onjuiste informatie verstrekt en een Agent de Order al heeft uitgevoerd, moet u de bezorgkosten betalen, aangezien er een bindende overeenkomst met de Agent is gesloten wanneer u de definitieve Order hebt ingediend.

4.2. Orderwijzigingen en -annuleringen: Zodra u uw Bestelling hebt ingediend en uw betaling volledig is verwerkt, hebt u nooit meer recht op wijziging of annulering van uw Bestelling. Wij zullen nooit de bezorgkosten vergoeden nadat een Bestelling is bevestigd en de betaling is verwerkt. Ongeautoriseerde betalingen leiden tot een onbevestigde Bestelling, en als gevolg daarvan wordt uw Bestelling niet verwerkt.

4.3. Annulering door een Agent: Nadat we uw Bestelling hebben ontvangen, sturen we alle relevante informatie naar de beschikbare Agent en sturen we u een bevestigingsmail. Nadat u de bevestigingspagina op ons Platform hebt gezien, bevestigt u dat u een wettelijk bindende overeenkomst hebt gesloten met de Agent. Wij moedigen onze Agenten altijd aan en adviseren hen om elke Order te accepteren. Agenten kunnen echter op elk moment en om welke reden dan ook Orders weigeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot zakelijke oorzken, weersomstandigheden of enige andere reden. Als gevolg daarvan zullen de Agenten in strijd handelen met de overeenkomst dat zij met u hebben gesloten. Elke betaling voor de bezorgkosten van het product zal aan u worden terugbetaald. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door banken en betalingsverwerkers.

4.4. Levering en levertijd: De agent of app kan een geschatte levertijd aangeven. Wij kunnen niet garanderen dat de levering binnen de geschatte levertijd kan plaatsvinden. U moet ervoor zorgen dat zowel het afhaaladres als het afleveradres toegankelijk zijn om artikelen te overhandigen en in ontvangst te nemen.

4.5. Problemen met de beschikbaarheid: In het geval dat er een probleem is met de beschikbaarheidstijden voor de afhaling of de levering nadat u een aanvraag heeft ingediend, is het uw verantwoordelijkheid om de agent te informeren over hoe hij of zij de taak kan uitvoeren. KluKlu is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor problemen door de ontoegankelijkheid van afhaal- of afleveradressen.

4.6. Onze verantwoordelijkheid: Ons Platform verwerkt alleen de Bestellingen namens de Agent met wie u een exclusieve juridische relatie heeft.

5. VERGOEDINGEN, BETALINGEN EN BTW

5.1. Bezorgkosten en BTW: Onze bezorgkosten worden met u gecommuniceerd via de website en mobiele applicatie. Deze prijzen zijn altijd inclusief de geldende Belasting op de Toegevoegde Waarde (“BTW”) en eventuele extra administratie- of servicekosten.

5.2. Betalingsmethoden: De betaling voor Bestellingen moet worden gedaan via de betaalmethoden die wij hebben geaccepteerd en gepubliceerd op onze website en mobiele applicatie, zoals een creditcard en Stripe. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij nooit verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor een vertraging bij uw betalingsverwerker of bank voor het vrijgeven van betaalde sommen geld na een annulering van de Bestelling.

6. COMMUNICATIE

6.1. Vragen: Als er vragen zijn over uw Bestelling kunt u direct contact opnemen met de Agent via ons Platform. Bijvoorbeeld wanneer uw Order langer duurt dan verwacht. We moedigen de Agenten altijd aan om u op de hoogte te houden van de Order.

6.2. Klachten: U kunt contact met ons opnemen via het Platform wanneer de Agent niet met u communiceert en u redelijkerwijs twijfel heeft dat uw Bestelling niet aan u zal worden geleverd of wanneer u een andere klacht heeft. In dat geval zullen wij rechtstreeks met de Agent communiceren.

6.3. Kennisgevingen: U accepteert en gaat ermee akkoord dat de meeste communicatie met ons elektronisch zal plaatsvinden. Wij kunnen u rechtstreeks e-mails sturen, of u voorzien van belangrijke meldingen met betrekking tot het gebruik van ons Platform. Dergelijke mededelingen, kennisgevingen, wettelijke aankondigingen en andere communicatiemiddelen voldoen aan onze verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving en zullen op geen enkele wijze uw rechten schenden.

7. TOEGANG TOT DE WEBSITE EN MOBIELE APPLICATIE

7.1. Beschikbaarheid: Wij proberen altijd ons Platform zeven (7) dagen per week en vierentwintig (24) uur per dag voor u beschikbaar te houden. Wij zijn echter niet verplicht om ons Platform te allen tijde beschikbaar te stellen aan u.

7.2. Opschorten van toegang: Wij kunnen de toegang tot ons Platform tijdelijk of voor onbepaalde tijd opschorten voor individuen of groepen van gebruikers, en zonder enige voorafgaande kennisgeving of reden.

7.3. Persoonlijke gegevens: De overdracht van informatie via ons Platform is nooit 100% veilig. Wij nemen alle stappen die nodig zijn om uw informatie te beschermen. Het achterlaten van uw persoonlijke gegevens bij ons is echter altijd op eigen risico. Ons Privacy Beleid is van toepassing, en in geval van tegenstrijdige voorwaarden zal ons Privacy Beleid altijd prevaleren.

8. GEBRUIKERSINFORMATIE EN EXTERNE BEOORDELINGEN

8.1. Algemeen: Al het materiaal of informatie die u met ons deelt op het Platform of via enig ander communicatiemiddel, met uitzondering van uw persoonlijke informatie die onder ons Privacy Beleid valt, zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijke informatie. U erkent en gaat ermee akkoord dat u alleen de eigenaar bent of de rechten heeft op en gebruik maakt van dergelijke informatie en dat wij alle informatie mogen gebruiken, kopiëren en delen voor alle en alle commerciële of niet-commerciële doeleinden.

8.2. Richtlijnen: U dient zich te houden aan de volgende richtlijnen met betrekking tot de informatie genoemd in Artikel 8.1 in deze overeenkomst, en het is verboden om informatie met ons te delen:

 • Die in strijd is met toepasselijke internationale of nationale wet- of regelgeving;

 • Dat illegaal, schadelijk, onwettig of onjuist is;

 • Die goederen en diensten promoten zonder onze toestemming;

 • Die onze interne systemen en software schaadt, bijvoorbeeld computervirussen, phishing en andere illegale technieken.

8.3. Beoordelingen: Elke Gebruiker kan onze diensten en het Platform beoordelen om uw mening te geven en anderen te informeren. Dergelijke beoordelingen kunnen plaatsvinden op ons Platform, maar ook op externe websites. U moet zich onthouden van het publiekelijk delen van informatie met betrekking tot KluKlu en het Platform:

 • Die lasterlijk, obsceen of beledigend is;

 • Die geweld, discriminatie of racisme promoot;

 • Die illegale activiteiten bevat en aanmoedigt;

 • Die de privacy van een ander individu binnendringt of zich voordoet als een individu.

8.4. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling: U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren en ons schadeloos te stellen voor alle verliezen, claims en schade die door ons worden geleden of die tegen ons worden gemaakt in verband met het materiaal en de inhoud en beoordelingen die in dit artikel 8 van deze Overeenkomst worden genoemd. Daarnaast nemen wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op ons, voor zover de wet dat toestaat, voor enige persoon in een van de bovengenoemde situaties.

9. LINKS WEBSITES VAN DERDEN EN SOCIALE MEDIA

9.1. Websites van derden: Links naar websites van derden op ons Platform worden alleen gegeven voor informatieve doeleinden en een betere gebruikerservaring. Wij houden nooit toezicht op die websites en mobiele applicaties van derden en hebben daar geen controle over. Wij zijn nooit verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van die websites en mobiele applicaties van derden. Dus wanneer u op deze links klikt verlaat u direct ons Platform en krijgt u toegang op eigen risico.

10. DISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Informatie: Hoewel we ervoor proberen te zorgen dat alle informatie op ons Platform accuraat is, stellen we niet dat deze altijd 100% correct, volledig of bijgewerkt is. Van tijd tot tijd kunnen we wijzigingen aanbrengen in de informatie die we op ons Platform aanbieden.

10.2. Relatie met Agent: In overeenstemming met de bepalingen in deze Overeenkomst, is de juridische relatie voor de aankoop en levering van goederen altijd tussen de Agent en u. Dit betekent dat we geen controle hebben over de beslissingen of omissies die Agenten maken. Ons Platform biedt een ruimte aan voor Agenten en Kopers om elkaar te ontmoeten en we zijn niet betrokken bij de aankoop zelf. Wij zijn in dit opzicht niet aansprakelijk. Wij zijn geen e-commerce platform en onze verantwoordelijkheid eindigt wanneer de matchmaking tussen de Agent en de Klant is afgerond.

10.3. Platform en Agentenvertegenwoordiging: Wij wijzen uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid af dat de artikelen die de Agent zal leveren naar uw volle tevredenheid, verwachte kwaliteit of geschikt zijn voor het door u beoogde doel. De levertijden worden verstrekt door de Agenten en zijn schattingen. Wij kunnen niet garanderen dat de bestellingen binnen de geschatte tijden worden geleverd. Wij geven geen enkele garantie dat de Agent uw Order zal accepteren en voltooien. Elke Agent kan dit doen naar eigen goeddunken.

10.4. Afstand van aansprakelijkheid: Wij zullen nooit aansprakelijk zijn ten opzichte van u, hetzij uit onrechtmatige daad, contract of nalatigheid, schending van enige (wettelijke) verplichting, of anderszins met betrekking tot het Platform. Onze diensten worden geleverd zoals ze zijn, en wij zijn nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgschade, winstderving, verlies van verkoop- of zakelijke kansen, verlies of beschadiging van gegevens of software. Onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot enige andere schade in verband met ons Platform, hetzij op grond van onrechtmatige daad, contract of nalatigheid, schending van enige (wettelijke) verplichting zal nooit het bedrag van onze servicekosten voor de levering te boven gaan.

11. OPZEGGING

11.1. Opzegging: Wij kunnen uw recht om het Platform te gebruiken om welke reden dan ook, en naar eigen goeddunken, opschorten of definitief opzeggen. Als dat het geval is, zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen of u op de hoogte stellen via ons Platform.

11.2. Redenen voor opzegging: Wij kunnen uw gebruik van ons Platform onmiddellijk opschorten of beëindigen wanneer u in strijd handelt met de bepalingen in deze Overeenkomst, met name de bepalingen die gericht zijn op beoordelingen, gedeelde inhoud en links van derden.

11.3. Na de opzegging: In het geval dat deze Overeenkomst met u is opgeschort en/of opgezegd, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van onze diensten en alle informatie en inhoud die in uw bezit is van ons Platform te verwijderen.

12. OVERMACHT

12.1. Gebeurtenissen buiten onze controle: Wij zijn nooit verantwoordelijk voor een tekortkoming of een vertraging in onze contractuele verplichtingen die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen die buiten onze controle vallen, een zogenaamde overmachtssituatie.

12.2. Overmachtssituatie: Gebeurtenissen buiten onze controle omvatten elke handeling of gebeurtenis, nalatigheid of niet-voorval buiten onze controle en kunnen de volgende situaties omvatten:

 • Arbeidsstakingen, arbeidsconflicten of protesten;

 • Rellen, invasies, (dreiging van) terroristische aanslagen, een epidemie of pandemie, (dreiging van) oorlog(en);

 • Brand, explosies, stormen, overstromingen, aardbevingen of andere natuurrampen;

 • De onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare of particuliere vervoers- en/of telecommunicatienetwerken;

 • Elke nieuwe wet, wet of verordening, beperkingen, regelgeving van enige overheid;

12.3. Gevolgen: De rechten en verplichtingen in deze overeenkomst worden opgeschort voor de tijd dat een gebeurtenis buiten onze controle om voortduurt. Als gevolg daarvan hebben wij een verlenging van de tijd voor het uitvoeren van onze taken in het kader van deze Overeenkomst.

13. OVERIGE

13.1. Vernietigin individuele voorwaarde: Indien een van deze voorwaarden door een bevoegde instantie ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke voorwaarde of bepaling worden losgekoppeld van de overige bepalingen en zullen alle overige voorwaarden volledig van kracht blijven.

13.2. Volledige overeenkomst: Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of geamendeerd met wederzijdse instemming van bevoegde vertegenwoordigers van de partijen, en op schriftelijke wijze. De partijen stemmen er uitdrukkelijk mee in dat deze Overeenkomst in tegenpartijen kan worden uitgevoerd en geleverd door middel van facsimile ondertekening, PDF of een elektronische handtekening en dat een dergelijke levering onmiddellijk door u zal worden erkend.

13.3. Opdrachten: U mag uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen echter wel onze rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden overdragen zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Een overdracht kan maar elke onderneming geschieden waarmee wij een joint venture aangaan of de overname of verkoop van onze onderneming en/of activa.

13.4. Titels: De in deze Voorwaarden opgenomen koppen hebben geen invloed op de interpretatie van de gehele Overeenkomst.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

14.1. Toepasselijk recht: Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht. Geschillen en/of vorderingen in verband met deze Website en mobiele applicatievoorwaarden (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde burgerlijke rechter in Rotterdam, Nederland.