Algemene voorwaarden Platform gebruik KluKlu

In dit document worden de Algemene Voorwaarden (“Overeenkomst” of “Voorwaarden“) uiteengezet waaronder wij aan elke Gebruiker (“Klant”, u” of “uw(e)“) onze diensten aanbieden om ons afhaal- en bezorgingsplatform (“Diensten“) en afleveringsplatform te gebruiken voor dat doel toegang tot onze website en mobiele applicatie (“Platform“). Daarnaast vormen de Agent Registratie- en Verificatievoorwaarden een integraal onderdeel van deze Overeenkomst zoals beschreven in Bijlage 1 aangehecht aan deze Overeenkomst.

Het bedrijf dat het Platform aanbiedt is KluKlu B.V. (“wij“, “ons“, “onze” of “KluKlu“), een Nederlandse besloten vennootschap, met haar geregistreerd adres: Gravin Juliana van Stolberglaan 31, UNIT-D4557, 2263 AB Leidschendam, Nederland en KVK-nummer business: 77812506.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u ons Platform gebruikt en begint met het in dienst nemen van Agenten en bestellen artikelen via onze website of mobiele applicatie. Door het in dienst nemen van Agenten en bestellen van artikelen op ons Platform, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze Voorwaarden. Het gebruik van de website en de mobiele applicatie is ook onderworpen aan ons Privacy Beleid. U dient op de hoogte te zijn van de laatste versie van deze Voorwaarden en u bent verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van deze pagina op wijzigingen.

De enige juridische relatie tussen u en ons is die van het gebruik van het Platform.

Deze Voorwaarden maken duidelijk dat u met betrekking tot het ophalen en bezorgen van artikelen een juridische overeenkomst aangaat met de freelance persoon die de levering van uw Bestelling uitvoert (“Agent“). Een Klant is een natuurlijk persoon die zich in ons Platform heeft geregistreerd om een afhaal- en bezorgdienst te kunnen aanvragen bij onze Agenten. Wij nemen alleen de verwerking van de bezorgkosten voor onze rekening, en door akkoord te gaan met een Bestelling gaat u een juridische relatie met de Agent aan.

1. INLEIDING EN JURIDISCHE RELATIE MET ONS

1.1. KluKlu: KluKlu BV is een naar behoren geregistreerd bedrijf in Nederland, en is bevoegd om een wettelijk bindende overeenkomst met u aan te gaan.

1.2. Bestelling(en): Wij bieden een Platform aan waarop u, onder uw eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, instructies kunt geven aan een Agent om bepaalde artikelen op te halen op bepaalde locaties (bijvoorbeeld: winkels, woningen, kantoren) en deze op een andere locatie te laten afleveren met behulp van onze website en/of mobiele applicatie. U erkent en gaat ermee akkoord dat KluKlu nimmer aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid draagt wanneer deze transactie wordt aangegaan.

2. TOEGANG TOT WEBSITE EN MOBIELE APPLICATIE

2.1. Toegang tot het platform: U kunt toegang krijgen tot onze website en mobiele applicatie zonder enige dient aan te vragen en geeft daarmee aan dat u deze Voorwaarden accepteert. Als u deze Overeenkomst niet accepteert, dient u het gebruik van ons Platform onmiddellijk te staken. Als gevolg daarvan zult u geen gebruik kunnen maken van de diensten via onze website en mobiele applicatie.

2.2. Wijzigingen: Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen u vooraf op de hoogte stellen van de wijzigingen via e-mail aan het emailadres die aan uw account is gekoppeld en door een schriftelijke kennisgeving op ons Platform te plaatsen. U stemt er hierbij mee in dat dit een adequate kennisgeving in dit verband zal zijn.

Alle gewijzigde voorwaarden worden automatisch van kracht op de dag dat u het Platform gebruikt, of 30 kalenderdagen nadat ze in eerste instantie zijn gepost. Uw gebruik van het Platform na de ingangsdatum van eventuele wijzigingen van deze Voorwaarden houdt in dat u de gewijzigde Overeenkomst aanvaardt.

2.3. Verantwoordelijkheid: U bent zelf verantwoordelijk voor uw toegang tot onze website en mobiele applicatie met behulp van uw inloggegevens, die strikt persoonlijk blijven en niet mogen worden gedeeld met andere personen.

3. WETTELIJKE BEVOEGDHEID EN LEEFTIJD

3.1. Leeftijd: Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, kunt u geen bestelling plaatsen of gebruik maken van ons platform via onze website of mobiele applicatie. Onze dienst is niet bedoeld voor minderjarigen.

3.2. Alcohol en sigaretten: U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het volgens de wetgeving verboden is voor personen onder de achttien (18) jaar om alcohol, tabak of andere soortgelijke rookproducten te kopen. Als gevolg daarvan zal onze Agent deze producten niet kopen voor personen onder de achttien (18) jaar. Als u op ons Platform alcohol, sigaretten of andere soortgelijke rokende producten bestelt, zal onze Agent u vragen om een geldig identiteitsbewijs op te geven om uw leeftijd te bevestigen. Onze Agent kan weigeren om de bovengenoemde producten te leveren wanneer er geen leeftijd kan worden bevestigd, of wanneer er twijfels zijn over uw werkelijke leeftijd.

3.3. Gevaarlijke materialen: U mag geen gevaarlijke materialen bestellen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ontvlambare stoffen, explosieven, vuurwerk, aardolieproducten en alle gevaarlijke of giftige materialen of stoffen.

4. BESTELPROCEDURE

4.1. Bestelinstructies: U moet duidelijke instructies geven aan onze Agent en alle nodige informatie verstrekken om de bestelling te completeren. U gaat ermee akkoord alle informatie te controleren voordat u de definitieve Order op onze website of mobiele applicatie indient. Indien u onjuiste informatie verstrekt en een Agent de Order al heeft uitgevoerd, moet u de bezorgkosten betalen, aangezien er een bindende overeenkomst met de Agent is gesloten wanneer u de definitieve Order hebt ingediend.

4.2. Orderwijzigingen en -annuleringen: Zodra u uw Bestelling hebt ingediend en uw betaling volledig is verwerkt, hebt u nooit meer recht op wijziging of annulering van uw Bestelling. Wij zullen nooit de bezorgkosten vergoeden nadat een Bestelling is bevestigd en de betaling is verwerkt. Ongeautoriseerde betalingen leiden tot een onbevestigde Bestelling, en als gevolg daarvan wordt uw Bestelling niet verwerkt.

4.3. Annulering door een Agent: Nadat we uw Bestelling hebben ontvangen, sturen we alle relevante informatie naar de beschikbare Agent en sturen we u een bevestigingsmail. Nadat u de bevestigingspagina op ons Platform hebt gezien, bevestigt u dat u een wettelijk bindende overeenkomst hebt gesloten met de Agent. Wij moedigen onze Agenten altijd aan en adviseren hen om elke Order te accepteren. Agenten kunnen echter op elk moment en om welke reden dan ook Orders weigeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot zakelijke oorzken, weersomstandigheden of enige andere reden. Als gevolg daarvan zullen de Agenten in strijd handelen met de overeenkomst dat zij met u hebben gesloten. Elke betaling voor de bezorgkosten van het product zal aan u worden terugbetaald. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door banken en betalingsverwerkers.

4.4. Levering en tijd: De Agent of via de mobiele applicatie kan een geschatte levertijd aangeven. Wij kunnen geen levering garanderen binnen de geschatte levertijd en u moet rekening houden met enige vertraging in de levering.

4.5. Onze verantwoordelijkheid: Ons Platform verwerkt alleen de Bestellingen namens de Agent met wie u een exclusieve juridische relatie heeft.

5. VERGOEDINGEN, BETALINGEN EN BTW

5.1. Bezorgkosten en BTW: Onze bezorgkosten worden met u gecommuniceerd via de website en mobiele applicatie. Deze prijzen zijn altijd inclusief de geldende Belasting op de Toegevoegde Waarde (“BTW”) en eventuele extra administratie- of servicekosten.

5.2. Betalingsmethoden: De betaling voor Bestellingen moet worden gedaan via de betaalmethoden die wij hebben geaccepteerd en gepubliceerd op onze website en mobiele applicatie, zoals een creditcard en Stripe. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij nooit verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor een vertraging bij uw betalingsverwerker of bank voor het vrijgeven van betaalde sommen geld na een annulering van de Bestelling.

6. COMMUNICATIE

6.1. Vragen: Als er vragen zijn over uw Bestelling kunt u direct contact opnemen met de Agent via ons Platform. Bijvoorbeeld wanneer uw Order langer duurt dan verwacht. We moedigen de Agenten altijd aan om u op de hoogte te houden van de Order.

6.2. Klachten: U kunt contact met ons opnemen via het Platform wanneer de Agent niet met u communiceert en u redelijkerwijs twijfel heeft dat uw Bestelling niet aan u zal worden geleverd of wanneer u een andere klacht heeft. In dat geval zullen wij rechtstreeks met de Agent communiceren.

6.3. Kennisgevingen: U accepteert en gaat ermee akkoord dat de meeste communicatie met ons elektronisch zal plaatsvinden. Wij kunnen u rechtstreeks e-mails sturen, of u voorzien van belangrijke meldingen met betrekking tot het gebruik van ons Platform. Dergelijke mededelingen, kennisgevingen, wettelijke aankondigingen en andere communicatiemiddelen voldoen aan onze verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving en zullen op geen enkele wijze uw rechten schenden.

7. TOEGANG TOT DE WEBSITE EN MOBIELE APPLICATIE

7.1. Beschikbaarheid: Wij proberen altijd ons Platform zeven (7) dagen per week en vierentwintig (24) uur per dag voor u beschikbaar te houden. Wij zijn echter niet verplicht om ons Platform te allen tijde beschikbaar te stellen aan u.

7.2. Opschorten van toegang: Wij kunnen de toegang tot ons Platform tijdelijk of voor onbepaalde tijd opschorten voor individuen of groepen van gebruikers, en zonder enige voorafgaande kennisgeving of reden.

7.3. Persoonlijke gegevens: De overdracht van informatie via ons Platform is nooit 100% veilig. Wij nemen alle stappen die nodig zijn om uw informatie te beschermen. Het achterlaten van uw persoonlijke gegevens bij ons is echter altijd op eigen risico. Ons Privacy Beleid is van toepassing, en in geval van tegenstrijdige voorwaarden zal ons Privacy Beleid altijd prevaleren.

8. GEBRUIKERSINFORMATIE EN EXTERNE BEOORDELINGEN

8.1. Algemeen: Al het materiaal of informatie die u met ons deelt op het Platform of via enig ander communicatiemiddel, met uitzondering van uw persoonlijke informatie die onder ons Privacy Beleid valt, zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijke informatie. U erkent en gaat ermee akkoord dat u alleen de eigenaar bent of de rechten heeft op en gebruik maakt van dergelijke informatie en dat wij alle informatie mogen gebruiken, kopiëren en delen voor alle en alle commerciële of niet-commerciële doeleinden.

8.2. Richtlijnen: U dient zich te houden aan de volgende richtlijnen met betrekking tot de informatie genoemd in Artikel 8.1 in deze overeenkomst, en het is verboden om informatie met ons te delen:

 • Die in strijd is met toepasselijke internationale of nationale wet- of regelgeving.

 • Dat illegaal, schadelijk, onwettig of onjuist is.

 • Die goederen en diensten promoten zonder onze toestemming.

 • Die onze interne systemen en software schaadt, bijvoorbeeld computervirussen, phishing en andere illegale technieken.

8.3. Beoordelingen: Elke Gebruiker kan onze diensten en het Platform beoordelen om uw mening te geven en anderen te informeren. Dergelijke beoordelingen kunnen plaatsvinden op ons Platform, maar ook op externe websites. U moet zich onthouden van het publiekelijk delen van informatie met betrekking tot KluKlu en het Platform:

 • Die lasterlijk, obsceen of beledigend is.

 • Die geweld, discriminatie of racisme promoot.

 • Die illegale activiteiten bevat en aanmoedigt.

 • Die de privacy van een ander individu binnendringt of zich voordoet als een individu.

8.4. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling: U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren en ons schadeloos te stellen voor alle verliezen, claims en schade die door ons worden geleden of die tegen ons worden gemaakt in verband met het materiaal en de inhoud en beoordelingen die in dit artikel 8 van deze Overeenkomst worden genoemd. Daarnaast nemen wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op ons, voor zover de wet dat toestaat, voor enige persoon in een van de bovengenoemde situaties.

9. LINKS WEBSITES VAN DERDEN EN SOCIALE MEDIA

9.1. Websites van derden: Links naar websites van derden op ons Platform worden alleen gegeven voor informatieve doeleinden en een betere gebruikerservaring. Wij houden nooit toezicht op die websites en mobiele applicaties van derden en hebben daar geen controle over. Wij zijn nooit verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van die websites en mobiele applicaties van derden. Dus wanneer u op deze links klikt verlaat u direct ons Platform en krijgt u toegang op eigen risico.

10. DISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Informatie: Hoewel we ervoor proberen te zorgen dat alle informatie op ons Platform accuraat is, stellen we niet dat deze altijd 100% correct, volledig of bijgewerkt is. Van tijd tot tijd kunnen we wijzigingen aanbrengen in de informatie die we op ons Platform aanbieden.

10.2. Relatie met Agent: In overeenstemming met de bepalingen in deze Overeenkomst, is de juridische relatie voor de aankoop en levering van goederen altijd tussen de Agent en u. Dit betekent dat we geen controle hebben over de beslissingen of omissies die Agenten maken. Ons Platform biedt een ruimte aan voor Agenten en Kopers om elkaar te ontmoeten en we zijn niet betrokken bij de aankoop zelf. Wij zijn in dit opzicht niet aansprakelijk. Wij zijn geen e-commerce platform en onze verantwoordelijkheid eindigt wanneer de matchmaking tussen de Agent en de Klant is afgerond.

10.3. Platform en Agentenvertegenwoordiging: Wij wijzen uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid af dat de artikelen die de Agent zal leveren naar uw volle tevredenheid, verwachte kwaliteit of geschikt zijn voor het door u beoogde doel. De levertijden worden verstrekt door de Agenten en zijn schattingen. Wij kunnen niet garanderen dat de bestellingen binnen de geschatte tijden worden geleverd. Wij geven geen enkele garantie dat de Agent uw Order zal accepteren en voltooien. Elke Agent kan dit doen naar eigen goeddunken.

10.4. Afstand van aansprakelijkheid: Wij zullen nooit aansprakelijk zijn ten opzichte van u, hetzij uit onrechtmatige daad, contract of nalatigheid, schending van enige (wettelijke) verplichting, of anderszins met betrekking tot het Platform. Onze diensten worden geleverd zoals ze zijn, en wij zijn nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgschade, winstderving, verlies van verkoop- of zakelijke kansen, verlies of beschadiging van gegevens of software. Onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot enige andere schade in verband met ons Platform, hetzij op grond van onrechtmatige daad, contract of nalatigheid, schending van enige (wettelijke) verplichting zal nooit het bedrag van onze servicekosten voor de levering te boven gaan.

11. OPZEGGING

11.1. Opzegging: Wij kunnen uw recht om het Platform te gebruiken om welke reden dan ook, en naar eigen goeddunken, opschorten of definitief opzeggen. Als dat het geval is, zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen of u op de hoogte stellen via ons Platform.

11.2. Redenen voor opzegging: Wij kunnen uw gebruik van ons Platform onmiddellijk opschorten of beëindigen wanneer u in strijd handelt met de bepalingen in deze Overeenkomst, met name de bepalingen die gericht zijn op beoordelingen, gedeelde inhoud en links van derden.

11.3. Na de opzegging: In het geval dat deze Overeenkomst met u is opgeschort en/of opgezegd, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van onze diensten en alle informatie en inhoud die in uw bezit is van ons Platform te verwijderen.

12. OVERMACHT

12.1. Gebeurtenissen buiten onze controle: Wij zijn nooit verantwoordelijk voor een tekortkoming of een vertraging in onze contractuele verplichtingen die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen die buiten onze controle vallen, een zogenaamde overmachtssituatie.

12.2. Overmachtssituatie: Gebeurtenissen buiten onze controle omvatten elke handeling of gebeurtenis, nalatigheid of niet-voorval buiten onze controle en kunnen de volgende situaties omvatten:

 • Arbeidsstakingen, arbeidsconflicten of protesten.

 • Rellen, invasies, (dreiging van) terroristische aanslagen, een epidemie of pandemie, (dreiging van) oorlog(en).

 • Brand, explosies, stormen, overstromingen, aardbevingen of andere natuurrampen.

 • De onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare of particuliere vervoers- en/of telecommunicatienetwerken.

 • Elke nieuwe wet, wet of verordening, beperkingen, regelgeving van enige overheid.

12.3. Gevolgen: De rechten en verplichtingen in deze overeenkomst worden opgeschort voor de tijd dat een gebeurtenis buiten onze controle om voortduurt. Als gevolg daarvan hebben wij een verlenging van de tijd voor het uitvoeren van onze taken in het kader van deze Overeenkomst.

13. OVERIGE

13.1. Vernietigin individuele voorwaarde: Indien een van deze voorwaarden door een bevoegde instantie ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke voorwaarde of bepaling worden losgekoppeld van de overige bepalingen en zullen alle overige voorwaarden volledig van kracht blijven.

13.2. Volledige overeenkomst: Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of geamendeerd met wederzijdse instemming van bevoegde vertegenwoordigers van de partijen, en op schriftelijke wijze. De partijen stemmen er uitdrukkelijk mee in dat deze Overeenkomst in tegenpartijen kan worden uitgevoerd en geleverd door middel van facsimile ondertekening, PDF of een elektronische handtekening en dat een dergelijke levering onmiddellijk door u zal worden erkend.

13.3. Opdrachten: U mag uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen echter wel onze rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden overdragen zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Een overdracht kan maar elke onderneming geschieden waarmee wij een joint venture aangaan of de overname of verkoop van onze onderneming en/of activa.

13.4. Titels: De in deze Voorwaarden opgenomen koppen hebben geen invloed op de interpretatie van de gehele Overeenkomst.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

14.1. Toepasselijk recht: Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht. Geschillen en/of vorderingen in verband met deze Website en mobiele applicatievoorwaarden (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde burgerlijke rechter in Rotterdam, Nederland.

Bijlage 1: Registratie- en Verificatie Voorwaarden voor Agenten

Laatst geüpdatet: juni 2020

1. Inleiding

Deze Agent Registratie- en Verificatie Voorwaarden (“Voorwaarden” of “Overeenkomst“) schetsen de voorwaarden waaronder KluKlu alle noodzakelijke zorgvuldigheid zal gebruiken wanneer we een nieuwe Agent (“u“, “uw” of “de uwe“) accepteren en identificeren. Deze Overeenkomst is een toevoeging van de Agent Overeenkomst. U erkent dat u beide overeenkomsten hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

Het bedrijf dat de diensten op het platform aanbiedt is KluKlu B.V. (“wij“, “ons” of “onze“), een Nederlandse besloten vennootschap, met haar geregistreerd adres: Gravin Juliana van Stolberglaan 31, Gravin Juliana van Stolberglaan 31, UNIT-D4557, 2263 AB Leidschendam, Nederland en KVK-nummer business: 77812506.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u zich registreert voor onze diensten. Deze Voorwaarden beschrijven het registratie- en verificatieproces en de methoden die wij gebruiken om uw identiteit te verifiëren. De enige juridische relatie tussen KluKlu en u is uw gebruik van onze diensten op ons platform. Deze Voorwaarden hebben betrekking op het identificatie- en verificatieproces dat nodig is om een KluKlu Agent te worden.

2. Accountregistratie en verificatie

2.1. Voordat u geverifieerd wordt om Agent te worden, moet u uw registratie voltooien door een account bij ons aan te maken door het invullen en versturen van het registratieformulier in onze app of website.

2.2. Account: U kunt slechts één account registreren bij KluKlu, die strikt persoonlijk en niet overdraagbaar is. Het is verboden om meerdere Agent accounts aan te houden.

2.3. U verklaart dat alle persoonlijke informatie die u verstrekt 100% accuraat en up-to-date is. U bent als enige verantwoordelijk voor het controleren of alle gegevens die u aan ons verstrekt correct, volledig en waarheidsgetrouw zijn. Elke Agent stemt ermee in om zijn/haar informatie up-to-date te houden door zijn/haar account up te daten.

2.4. Elke aanvraag die u bij ons indient, zal worden gecontroleerd op basis van alle informatie en documenten die u ons hebt verstrekt. We kunnen om meer details vragen tijdens het beoordelingsproces. Als onderdeel van het beoordelingsproces zullen we uw informatie naar onze KYC-providers sturen. We continueren uw aanvraag zodra we de resultaten van de KYC-verificatie hebben ontvangen. In afwachting van de resultaten staat uw aanvraag in de wacht.

2.5. Wij zullen, naar eigen goeddunken, uw aanvraag bij ons platform goedkeuren of weigeren, zonder de redenen bekend te maken waaronder een dergelijke weigering heeft plaatsgevonden. We zullen een dergelijke beslissing alleen via e-mail aan u communiceren.

2.6. KluKlu kan, naar eigen goeddunken, uw toegang tot ons platform beperken of blokkeren zonder enige uitleg of reden te geven. Als u eenmaal bent geblokkeerd, kunt u zich niet meer aanmelden bij ons platform.

2.7. Als u uw aanvraag heeft gestuurd naar KluKlu, worden uw account en alle informatie die u ons hebt verstrekt, aan een verificatie onderworpen. Dit omvat de verificatie van officiële documenten zoals een foto ID, uw huidige woonplaats en meer. We kunnen uw account ook van tijd tot tijd onderwerpen aan een verificatie nadat uw aanvraag door ons is goedgekeurd.

2.8. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat KluKlu bevoegd is om vragen te stellen ter verificatie van uw identiteit en woonadres om uw identiteit te bevestigen. Wij kunnen dit rechtstreeks doen of door middel van het contracteren van externe dienstverleners. Na ontvangst van een verzoek om aanvullende informatie verstrekt u ons terstond alle informatie en bewijsstukken. Wij kunnen uw account tijdelijk beperken totdat het (her)verificatieproces is voltooid.

3. Know-Your-Customer (“KYC”) procedure

3.1. Bij de registratie voor ons platform zullen wij altijd specifieke informatie en documenten opvragen om uw identiteit te bevestigen. Ook al wordt het hierboven vermelde verificatieproces eenmalig uitgevoerd, het is mogelijk dat wij u in de toekomst om aanvullende gegevens vragen om uw identiteit opnieuw te bevestigen.

3.2. Het doel van het identificeren en verifiëren van uw identiteit als Agent is om te voorkomen dat KluKlu wordt gebruikt voor fraude, identiteitsdiefstal, het witwassen van geld en andere illegale of onwettige activiteiten.

3.3. Het doel van ons KYC-proces is om uw identiteit te verifiëren, omdat het niet altijd zichtbaar is waar illegale inkomstenbronnen vandaan komen. We volgen de internationale en Europese KYC-standaarden en controleren of fondsen of andere materiële voordelen illegaal worden verkregen als gevolg van illegale activiteiten (d.w.z. witwassen van geld, terrorisme, kinderporno, drugshandel, mensenhandel, corruptie en illegale wapenhandel).

3.4. Alle door u verstrekte documenten moeten authentiek en accuraat zijn en correcte informatie bevatten. Elke agent moet op verzoek het volgende verstrekken:

 • overheids-ID of paspoort;

 • rijbewijs;

 • volledige naam;

 • adres;

 • geboortedatum en –plaats;

 • telefoonnummer;

 • bankrekeningnummer en ondersteunende informatie;

 • verzekeringsinformatie

 • BTW-nummer;

 • Kvk-nummer

 • Ieder ander document, zoals energierekeningen en/of telefoonrekeningen.

3.5. Indien u valse informatie of documenten aan KluKlu verstrekt, zoals valse ID’s of contactgegevens, zal dergelijk gedrag worden behandeld als in strijd met de wet, en als gevolg daarvan zullen wij dit onmiddellijk melden aan de autoriteiten.

4. Platformgebruik

4.1. Ter verduidelijking erkent u en stemt u ermee in dat niets in deze Voorwaarden u verplicht om deze Overeenkomst met KluKlu aan te gaan. Niets vormt een arbeidsrelatie tussen KluKlu en u.

4.2. U bent vrij om alle apparaten, transportmethoden en materialen te kiezen die u nodig acht om een bestelling op het KluKlu platform te volbrengen, en u bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

4.3. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst dient u zich te onthouden van gedrag dat KluKlu BV, haar merk en reputatie in diskrediet zou kunnen brengen.

4.4. U stemt ermee in dat de kwaliteit van de diensten die u levert in verband met KluKlu van de hoogste kwaliteit is en overeenkomt met de aard en de kwaliteit van de diensten die klanten van ons mogen verwachten. Indien de kwaliteit van de diensten die u aan klanten aanbiedt onder deze kwaliteitsnormen valt, behouden wij ons het recht voor om deze Overeenkomst, de Agent overeenkomst en elke andere overeenkomst met u met onmiddellijke ingang te beëindigen.

4.5. Na bovengenoemde beëindiging wordt uw toestemming om met KluKlu te werken definitief opgeschort. Uw aansprakelijk voor alle schade die het gevolg kan zijn van uw niet-naleving van deze clausule 4 komt voor uw rekening.

4.6. Deze overeenkomst gaat in vanaf de datum van activering van uw account op ons platform. Zowel de Agent als KluKlu kunnen deze overeenkomst te allen tijde om welke reden dan ook beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving per e-mail support@kliklu.com .

5. Verzekering

5.1. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst zal de Agent bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering in stand houden en zal hij op verzoek van KluKlu zowel het verzekeringscertificaat met de gegevens van de dekking als het ontvangstbewijs voor de premie van het lopende jaar overleggen.

6. Overige

6.1. Voor zover bij wet toegestaan, zullen KluKlu, haar werknemers, aannemers of medewerkers in geen geval aansprakelijk zijn om u te vergoeden of enige aansprakelijkheid te aanvaarden (hetzij direct, indirect, speciaal, incidenteel, voorbeeldig, bestraffend of gevolgschade) voor enig verlies, schade, persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van of in verband met uw gebruik van ons platform, ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit een claim op basis van contract, garantie, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schuld- en risicoaansprakelijkheid of anderszins.

7. Geheimhouding

7.1. Alle zakelijke, technische en financiële informatie met betrekking tot KluKlu (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de identiteit van en informatie over KluKlu werknemers) die u verkrijgt gedurende de periode dat u ons platform gebruikt, wordt beschouwd als “Vertrouwelijke Informatie”, en u gaat ermee akkoord om deze informatie vertrouwelijk te houden en niet openbaar te maken of te gebruiken, zoals bepaald in de Voorwaarden van de Agent overeenkomst. Nadat deze overeenkomst is beëindigd en indien gewenst door KluKlu, zult u alle items en kopieën die vertrouwelijke informatie bevatten, hetzij verwijderen, dan wel retourneren naar KluKlu.

8. Naleving van de lokale wetgeving

8.1. Bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst zal de Agent alle lokale wetten naleven die op hem/haar van toepassing zijn met betrekking tot zijn/haar commerciële activiteiten en het gebruik van het platform.

8.2. De Agent zal KluKlu op de hoogte brengen van het feit dat een toepasselijke wet of een wijziging in de toepasselijke wetgeving zijn/haar gebruik van het platform zou kunnen belemmeren.

9. Gegevensbescherming

9.1. U stemt ermee in dat het bedrijf gegevens over u opslaat en verwerkt voor onze juridische, personele, administratieve en managementdoeleinden en voor de mogelijke verwerking van “gevoelige informatie” om uw identiteit te verifiëren in het kader van deze Overeenkomst.

10. Nauwkeurigheid van de verstrekte informatie 

10.1. U verklaart dat alle informatie die onder deze Overeenkomst aan het KluKlu wordt verstrekt, correct, nauwkeurig en actueel is.

11. Toepasselijk recht en jurisdictie

11.1. Deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht, zonder rekening te houden met de bepalingen van de wetsconflicten. Alle vorderingen of acties die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank van Rotterdam, die exclusief bevoegd is om alle geschillen in verband met deze Overeenkomst te beslechten.

11.2. Deze Overeenkomst kan worden gewijzigd en de gewijzigde Overeenkomst zal van kracht worden wanneer u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Overeenkomst niet afdwingbaar is, wordt die bepaling beperkt tot het minimum dat nodig is, zodat deze Overeenkomst voor het overige volledig van kracht blijft.